Terminologia IT

Kompleksowy słownik IT dla ekspertów i twórców oprogramowania. Rozpoznaj terminy i akronimy stosowane przy tworzeniu oprogramowania.


   A B C D E F G H I J K L M

   N O P Q R S T U V W Y Z

Nawigacja za pomocą liter.


#A
#AI

A

Abbreviation of Immediately invoked (IIFE) – JavaScript funkcja, która jest uruchamiana zaraz po jej zdefiniowaniu.

Active Directory (AD) – usługa katalogowa dla serwerów Windows. Baza danych i zestaw usług, które łączą użytkowników z zasobami sieciowymi (zasobami wirtualnymi), których potrzebują do wykonywania zadań. Baza danych (lub katalog) zawiera ważne informacje o obszarze działania oprogramowania, do którzych użytkownicy są dopuszczeni do czego i komputery są uprawnione do jakich zadań.

Active Server Pages (ASP) – język skryptowy po stronie serwera opracowany przez firmę Microsoft. Technologia tworzenia dynamicznych stron WWW po stronie serwera oparta na jednym z dostępnych języków skryptowych.

Artificial intelligence (AI) – w informatyce i kognitywistyce oznacza również tworzenie modeli i programów, które symulują przynajmniej częściowo inteligentne zachowania. Inteligencja wykazywana przez komputery i maszyny, w odróżnieniu od naturalnej inteligencji wykazywanej przez zwierzęta, ludzi. inteligencja wykazywana przez komputery i maszyny, w odróżnieniu od naturalnej inteligencji wykazywanej przez zwierzęta, ludzi. AI odnosi się do każdego systemu, który postrzega swoje środowisko i podejmuje działania zwiększające szanse na osiągnięcie celów. Znalazła ona zastosowanie w przemyśle do maszynowego usprawniania produkcji. Jednym z przykładów związanych z AI wdrażanym dla przemysłu są systemy rozpoznawania AI instalowane w fabrykach itp. Systemy takie mogą wykonywać rozpoznanie jakościowe (wykrywanie wadliwych produktów itp.) i usuwać je z linii produkcyjnej zanim trafią do klienta.

#AR

Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) – zestaw technik wykorzystujących technologie webowe po stronie klienta do tworzenia asynchronicznej komunikacji w aplikacjach internetowych. Jest to sposób wysyłania danych, w którym dane są wysyłane nieregularnie, a oczekiwanie na odpowiedź nie blokuje innych żądań.

#API

Augmented reality (AR) – system łączący świat rzeczywisty ze światem generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystywany jest obraz z kamery, na który nakładana jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją również aplikacje obsługujące jedynie dźwięk. AR można zdefiniować jako system zawierający trzy podstawowe cechy: interaktywne połączenie aspektów świata rzeczywistego przekształcone w środowisko wirtualne, łączy interakcję aspektów środowiska w czasie rzeczywistym wraz z dokładnym odzwierciedleniem obiektów rzeczywistych w wirtualnym formacie 3D.

Application Management Services (AMS) –usługi AMS, usługi oferowane w związku z wdrożonym oprogramowaniem Rozwiązanie, które jest wykorzystywane na Produkcji (do rzeczywistych operacji biznesowych). W ramach AMS konsultanci Novacura rozwiązują problemy, oferują pomoc związaną z rozwiązaniem, administrują Rozwiązaniem, a także wykonują „small development” – konsultanci Novacura zmieniają/rozbudowują rozwiązanie poprzez wprowadzanie drobnych modyfikacji (większe modyfikacje są realizowane w osobnych projektach jako zwykłe Usługi Konsultingowe).

Application Programming Interface (API) – odnosi się do każdego oprogramowania o określonej funkcji. Interfejs powinien być rozumiany jako usługa dostarczania pomiędzy dwoma aplikacjami. Usługa ta określa, w jaki sposób dwie aplikacje komunikują się ze sobą poprzez żądania i odpowiedzi. Relację tę można dostrzec w połączeniach tworzonych pomiędzy systemami ERP i innym oprogramowaniem dla rozwiązań mobilnych w operacjach przemysłowych. Na przykład w logistyce: podłączenie mobilnej aplikacji do kompletowania zamówień do systemu ERP. Dane pomiędzy ERP a aplikacją mobilną są wymieniane na bieżąco. Ustanowienie połączenia API pomiędzy ERP i oprogramowaniem mobilnym pozwala na usprawnienie operacji i jest opłacalne w porównaniu do indywidualnej aktualizacji systemu ERP.

AV1 Image File Format (AVIF) – bardzo wydajny format kompresji obrazu. Obraz AVIF oferuje znaczne zmniejszenie formatu pliku w porównaniu do JPEG, PNG i WebP i jest obecnie obsługiwany w Firefox, Google Chrome itp.

#B

B

Behavior-driven development (BDD) – to strategia rozwoju oparta na zachowaniu lub inżynierii oprogramowania, która wyewoluowała z TDD, ale nie jest techniką testowania. BDD określa wspólny język dla wszystkich interesariuszy i programistów.

BPM Platform –  platforma oprogramowania (ang. business process management platform), która pomaga kształtować procesy, definiować je, przypisywać zasoby i wykonywać je jako aplikacje. Zazwyczaj platformy BPM oferują również integrację z systemami innych firm (i mogą wywoływać ich API w celu wykonania złożonych procesów integracyjnych, które wywołują działania w różnych systemach). Choć w założeniu platforma BPM jest podobna do systemów Workflow (gdzie użytkownik może tworzyć cyfrowe rozwiązania dla procesów operacyjnych), to zazwyczaj jest znacznie bardziej złożona niż systemy Workflow – oferuje znacznie bardziej zaawansowane narzędzia planowania, wizualizacji procesów. Novacura Flow może być uznana za platformę BPM, ponieważ jej aplikacje mogą wywoływać różne metody z różnych systemów, mogą angażować wielu użytkowników do pracy w jednej aplikacji. Novacura Flow oferuje kilka podstawowych możliwości monitorowania instancji procesowych.

#C
#COTS

C

Computer aided engineering (CAE) – powszechne zastosowanie oprogramowania komputerowego do wspomagania zadań analizy inżynierskiej. Obejmuje ona analizę elementów skończonych (MES), obliczeniową dynamikę płynów, tzw. dynamikę wielu ciał, trwałość i optymalizację.

Commercial-off-the-shelf (COTS) – produkty, które są pakowane lub puszkowane (off-the-shelf) sprzęt lub oprogramowanie lub produkty cyfrowe, które są dostosowywane na rynku wtórnym do potrzeb organizacji kupującej. Novacura oferuje oprogramowanie COTS – customized – dla firm z różnych branż. 

Concurrent Versioning System (CVS) – system kontroli kodu źródłowego.

Cascading Style Sheets (CSS) – język używany do organizowania i projektowania wyglądu stron internetowych.

Component Object Model (COM) – interfejs dla komponentów oprogramowania.

#D

D

Document Object Model (DOM) – interfejs programistyczny dla dokumentów HTML i XML.

Data Access Object (DAO) – obiekt dostępu do danych, który zapewnia dostęp do bazy danych.

Data Definition Language (DDL) – język definicji danych zbioru pojęć SQL używany do tworzenia i zmiany obiektów

Digital transformation (DX) – przyjęcie technologii cyfrowej przez organizację. Wdrażaj innowacyjne rozwiązania i poprawiaj efektywność, produkt i wartość biznesową.

#E

E

Engineer To Order (ETO) – metoda produkcji charakteryzująca się działaniami inżynieryjnymi włączonymi do czasu realizacji produktu lub procesu oraz przygotowaniem specyfikacji technicznych bez uwzględnienia wymagań klienta (które nie były określone w momencie składania zamówienia). Metoda ta wymagała znacznej ilości projektów i analiz inżynierskich.

Extended binary coded decimal interchange code (EBCDIC) –jest 8-bitowym kodem binarnym dla znaków numerycznych i alfanumerycznych. Jest przykładem kodowania, w którym symbole, litery i liczby są reprezentowane w systemie binarnym. Kod został opracowany i jest używany przez firmę IBM. 

Electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) – to rodzaj pamięci urządzeń elektronicznych do przechowywania stosunkowo niewielkich ilości danych poprzez umożliwienie wymazywania i przeprogramowywania poszczególnych bajtów.

ECMAScript (ES) – język programowania ogólnego przeznaczenia, pierwotnie zaprojektowany jako język skryptowy dla World Wide Web.

Electromagnetic interference (EMI) – jest widmem bezprzewodowym, jest zaburzeniem spowodowanym przez zewnętrzne źródło, które wpływa na obwód elektryczny poprzez indukcję elektromagnetyczną, sprzężenie elektrostatyczne lub przewodzenie

Enhanced Small Disk Interface (ESDI) – generalizuje magistralę sterującą, dzięki czemu można podłączyć więcej typów urządzeń (takich jak dyski wymienne i napędy taśmowe).

Embedded computer – urządzenie posiadające własną moc obliczeniową, zaprojektowane do wykonywania określonych funkcji, składające się zazwyczaj z mikroprocesora i oprogramowania sprzętowego. Komputer staje się wtedy stałym elementem urządzenia, w przeciwieństwie do urządzeń, które są sterowane przez niezależny, samodzielny komputer. Oznacza to oprogramowanie, które integruje funkcje systemu operacyjnego i aplikacji. Ten typ urządzenia jest bardzo powszechny w magazynach i środowiskach operacyjnych, które wymagają skanerów kodów kreskowych i tym podobnych.

Embedded software (IEEE) – oprogramowanie, które jest częścią większego systemu i spełnia niektóre z wymagań tego systemu, takie jak oprogramowanie używane w samolocie lub systemie szybkiego tranzytu. Takie oprogramowanie nie zapewnia interfejsu z użytkownikiem. Ten typ oprogramowania stanowi uzupełnienie pracy mobilnej dla urządzeń wykorzystywanych w dystrybucji, np.: skanerów kodów kreskowych podczas zbierania zamówień w magazynie.

#ERP

End user (ANSI) – pracownik, urządzenie, program lub system komputerowy, który wykorzystuje system informacyjny do przetwarzania danych w celu wymiany informacji. Osoba, której zawód wymaga korzystania z systemu informacyjnego, ale nie wymaga znajomości komputerów lub programowania komputerowego. Użytkownikami końcowymi mogą być osoby zatrudnione w procesie operacyjnym, wykorzystujące urządzenia cyfrowe do rejestracji postępu prac (skanery mobilne, tablety itp.).

Enterprise resource planning (ERP) –  to scentralizowany system do zarządzania głównymi procesami operacyjnymi firmy. System ERP jest obsługiwany przez dedykowane oprogramowanie i technologie informacyjne. Oprogramowanie zawiera kompleks aplikacji posiadających różne funkcje wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. System pozwala na przechowywanie i przetwarzanie danych przedsiębiorstwa. System ERP może być zlokalizowany lokalnie na serwerach lub może być zbudowany w oparciu o chmurę (cloud-based). Rozwiązania ERP oparte na chmurze zyskały popularność od 2010 roku ze względu na dużą dostępność przez Internet.

#F

F

First Normal Form (1NF) – pierwszy etap tworzenia standaryzowanej bazy danych.

#FlowApp

First In First Out (FIFO) – metoda planowania pracy, która mówi, że pierwszy element jest pierwszym wychodzącym.

FlowApppojedynczy przepływ pracy utworzony w Novacura Flow Studio.  

Framework Class Library (FCL) – standardowa biblioteka dla środowiska .NET firmy Microsoft, zawierająca zbiór klas.

#G

G

Graphic software specifications – dokumenty cyfrowe dotyczące danych oprogramowania obejmujące wykresy, diagramy, grafy, które pokazują strukturę programu, stany danych, sterowanie, przepływ transakcji, HIPO oraz związki przyczynowo-skutkowe. Ponadto zawierają one informacje o zdarzeniach, zmianie stanów. Są to przede wszystkim dane niezbędne do ustalenia integralności projektu programistycznego. Stosuje się je również przy projektowaniu oprogramowania dla urządzeń w manufakturach.

Graphic User Interface (GUI) – jest formą interfejsu użytkownika, która pozwala użytkownikom na interakcję z urządzeniami elektronicznymi poprzez interfejs graficzny. Przykładem takiego interfejsu jest pokazanie połączenia Wi-Fi lub Bluetooth za pomocą określonych znaków graficznych (ikon). Tego typu rozwiązanie jest bardzo popularne w przypadku urządzeń mobilnych (skanery kodów kreskowych, telefony), ale także w przypadku wielu urządzeń stacjonarnych na wyposażeniu fabryk.

#H

H

Hardware Security Module (HMS) – aparat do przechowywania i zarządzania kluczami bezpieczeństwa dla krytycznych procesów uwierzytelniania i przetwarzania kryptograficznego. Moduł tego typu najczęściej dostarczany jest jako urządzenie zewnętrzne lub jest zintegrowany z płytą główną. Bardzo często jest to serwer wpięty do sieci.

Hazard analysis – metoda stosowana do identyfikacji możliwych awarii wpływających na wydajność systemu, bezpieczeństwo ludzi lub inne wymagane cechy. Ten rodzaj analizy jest bezpośrednio związany z szacowaniem zagrożeń oprogramowania, wymaganiami bezpieczeństwa oprogramowania, projektowaniem bezpieczeństwa oprogramowania, kodem bezpieczeństwa oprogramowania, testowaniem bezpieczeństwa oprogramowania, zmianami bezpieczeństwa oprogramowania. Jest to kluczowy sposób oceny możliwych scenariuszy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem danych w przedsiębiorstwie i pododdziałach operacyjnych.

High-level language – język programowania, który wymaga niewielkiej wiedzy o komputerze docelowym, może być tłumaczony na kilka różnych języków maszynowych, pozwala na symboliczne nazywanie operacji i adresów, dostarcza funkcji pomagających w wyrażaniu struktur danych i logiki programu, a jego wynikiem jest zwykle kilka instrukcji maszynowych dla każdej instrukcji programu. Przykłady obejmują PL/1, COBOL, BASIC, FORTRAN, Ada, Pascal.

#I
#IFS-Cloud

I

#IoT

IFS Cloud™ – pakiet rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) opracowany przez firmę IFS, który został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom w integracji danych i procesów w wielu działach i lokalizacjach. Oferuje on szeroki zakres dostosowanych do potrzeb użytkowników modułów do zarządzania aktywami, zarządzania projektami, zarządzania łańcuchem dostaw i innych. IFS Cloud to kolejna wersja dla znanego systemu ERP IFS Applications 10. IFS Cloud został dedykowany do zastąpienia poprzedniej rodziny wersji o nazwie „IFS Applications”. W tej wersji rozwiązania ERP, IFS łamie dotychczasową konwencję pakietów IFS, które były wydawane kilka lat po poprzednich wersjach (m.in. aktualizacje IFS Applications 8, 9, 10). Firma IFS obiecuje, że będzie dostarczać 2 główne wydania aktualizacji rocznie. IFS nazywa to strategią „evergreen”. IFS Cloud to nazwa produktu z rozwiązaniem chmurowym, ale jego możliwości mogą być wdrożone on-premises w centrum danych klienta (poza infrastrukturą chmurową zarządzaną przez IFS).  

The IoT Connector (Internet of Things Connector) – został opracowany w celu udostępniania danych z czujników w sieci. Udostępnianie danych polega na przekazywaniu informacji do tzw. konektorów (złącz) do urządzeń (maszyn w produkcji itp.). Rozwiązanie to zapewnia integrację wszystkich danych z czujników w jeden system telemetryczny.

Implementation phase (IEEE) – czas w cyklu życia oprogramowania, w którym produkt programowy jest tworzony na podstawie dokumentacji projektowej i poddawany debugowaniu.

Inudstry 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) – koncepcja szybkich zmian w technologii, przemyśle oraz wzorcach i procesach społecznych, wynikających z rosnących wzajemnych powiązań i inteligentnej automatyzacji. Dla przedsiębiorstw oznacza to zmiany w zakresie poprawy produktywności, ale także znaczące przesunięcie w kapitalizmie przemysłowym.

Integrated Development Environment (IDE) – aplikacja, która dostarcza programistom narzędzia do tworzenia oprogramowania.

Independent software vendor (ISV) – organizacja, która specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży oprogramowania, w przeciwieństwie do sprzętu, dla rynku masowego lub niszowego. Jest to przeciwieństwo oprogramowania wewnętrznego, które jest tworzone przez organizację, która będzie z niego korzystać, lub oprogramowania na zamówienie, które jest zaprojektowane lub dostosowane do potrzeb jednej konkretnej strony trzeciej. Chociaż oprogramowanie dostarczane przez ISV jest używane przez użytkowników końcowych, pozostaje własnością dostawcy.

#J

J

Just in time (JIT) – jest terminem związanym z tzw, Lean JavaScript Object Notation (JSON) – formatem wymiany danych pomiędzy aplikacjami.

Java Database Connectivity (JDBC) – Java API które określają, w jaki sposób klient może uzyskać dostęp do bazy danych.

Java Development Kit (JDK) – jest implementacją the Java platform.

Java Runtime Environment (JRE) – partia JDK, która zawiera i organizuje zestaw narzędzi i minimalnych wymagań do wykonywania aplikacji Java.

JavaScript (JS) – główny język programowania w Internecie.

#K

K

#L

L

#Low-code

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) – standardowy cyfrowy protokół aplikacyjny służący do dostępu i utrzymywania rozproszonych usług katalogowych w sieci Internet Protocol (IP). Usługi katalogowe odgrywają ważną rolę w rozwoju aplikacji intranetowych i internetowych, umożliwiając udostępnianie informacji o użytkownikach, systemach, sieciach, usługach i aplikacjach w całej sieci. Protokół może być wykorzystywany przez platformy low-code.

Low-code development platform (LCDP) – interaktywne środowisko do tworzenia oprogramowania aplikacyjnego z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika. Platforma low-code umożliwia tworzenie aplikacji z wykorzystaniem gotowych rozwiązań programistycznych w postaci modułowej lub uzupełnianie aplikacji o dodatkowe rozwiązania z wykorzystaniem profesjonalnego kodowania. Platforma low-code wpływa na skrócenie czasu tworzenia rozwiązań systemowych umożliwiając szybkie dostarczenie lub dowolną modyfikację aplikacji biznesowych. Zaletą platformy jest przejrzysta logika w tworzeniu rozwiązań programowych, a nawet kompletna architektura integralnych systemów dla przedsiębiorstw, która nie wymaga umiejętności kodowania. Jednocześnie brak umiejętności programowania nie wyklucza biegłej znajomości zarządzania przedsiębiorstwem w konkretnych branżach. Wykorzystanie platformy low-code może znacząco obniżyć koszty i szybkość wdrażania rozwiązań biznesowych w konkurencyjnym środowisku biznesowym uzależnionym od dynamicznych zmian wynikających ze zmienności trendów branżowych oraz pośrednio wpływających na globalne zmiany gospodarcze.

Dowiedz się więcej o Novacura Flow.

#M

M

#Marketplace

Multi-factor Authentication (MFA) – metoda ochrony dostępu do zasobów cyfrowych, takich jak skrzynka pocztowa, dostęp do baz danych w organizacji, która uniemożliwia zalogowanie się do środowiska danych osobom nieupoważnionym, które mogą posiadać hasło i/lub identyfikator. W okolicznościach uwierzytelniania wielopoziomowego użytkownik oprócz identyfikatora i hasła powinien posługiwać się dodatkowym kluczem identyfikacyjnym (dodatkowe hasło lub imię i nazwisko, data urodzenia itp. Uwierzytelnianie wielopoziomowe może być stosowane w warunkach pracy magazynu przy dostępie do określonego działu produkcji, ograniczonego obszaru operacyjnego itp.

Novacura Marketplace – biblioteka aplikacji przygotowanych dla Novacura Flow (dla Flow Studio lub Flow Portal), prezentowanych na stronie internetowej marketplace.novacura.com. Użytkownicy Novacura Flow mogą pobierać określone aplikacje dla swoich celów operacyjnych. Aplikacje te są zazwyczaj powiązane bezpośrednio z systemem ERP zainstalowanym na serwerach użytkownika. Aplikacje Novacura stanowią rozszerzenie możliwości systemu ERP oferowane dla urządzeń mobilnych oraz stacji PC itp.

Dostarczamy szeroki zakres rozwiązań dla procesów biznesowych.
Znajdź rozwiązanie dla swojej firmy i usprawnij swoje procesy.
#N

N

#FlowStudio
#Studio

New product development (NPD) – proces wprowadzania nowego produktu na rynek, odnawiania istniejącego produktu lub wprowadzania produktu na nowy rynek. Głównym aspektem NPD jest projektowanie produktu, wraz z różnymi aspektami biznesowymi. Rozwój nowych produktów jest ogólnie definiowany jako przekształcenie okazji rynkowej w produkt rynkowy.

#Flow

Novacura Flow Studio – podstawowe narzędzie projektowe dla twórców aplikacji, w którym klienci i konsultanci Novacura tworzą aplikacje (FlowApps itp.) i konfigurują podstawowe parametry (użytkownicy, uprawnienia, menu itp.).

Novacura Flow oficjalna nazwa Novacura Low-code platform 

Novacura Flow Web Client narzędzie dla użytkowników końcowych, w którym wykorzystują oni w swojej pracy operacyjnej aplikacje stworzone w Novacura Flow Studio; klient ten jest tworzony jako aplikacja webowa i działa w przeglądarce internetowej 

Novacura Flow Mobile Client – moduł uzupełniający do Web Clienta, który pełni tę samą rolę, ale jest tworzony jako natywna aplikacja na platformy mobilne (iOS, Android); Web Client może być również używany na urządzeniach mobilnych w przeglądarce internetowej, ale Mobile Client jest lepiej zoptymalizowany (UI) i posiada dodatkowe możliwości, które nie są dozwolone dla aplikacji webowych (jak dostęp do kamery, mikrofonu, Bluetooth, plików) 

Novacura Flow Portal zaawansowana aplikacja internetowa, która może być wykorzystywana do przygotowywania złożonych aplikacji portalowych; oferuje różne komponenty wizualne (wykresy), a cały układ końcowych aplikacji składa się z Portletów. Aplikacje portalowe tworzone są w Flow Portalu. Jest to narzędzie cyfrowe, które posiada 2 tryby: jeden dla projektanta, drugi dla zwykłych użytkowników. 

Novacura Flow Hub centralny panel do administrowania całym pakietem Novacura Flow Suite; moduł w stylu portalu, w którym klienci mogą przeglądać swoje licencje, płatności, szczegóły dotyczące subskrypcji, rynek, mogą zarządzać użytkownikami itp.  

Novacura Flow Server moduł, który działa w tle po stronie serwera; moduł ten służy do przechowywania wszystkich definicji aplikacji i orkiestracji wszystkich działających aplikacji (obsługuje połączenia ze wszystkich klientów / portali i serwuje dane aplikacji). Moduł ten jest również odpowiedzialny za administrację wszystkich połączeń do systemów zewnętrznych 

Novacura Flow Connectors specyficzne moduły działające po stronie serwera (sterowane przez Flow Server) służące do nawiązywania połączenia z systemami zewnętrznymi (każdy typ konektora „rozumie” specyficzny protokół komunikacyjny / specyficzne API wykorzystywane przez system zewnętrzny).

#O

O

Object oriented programming (OOP) – paradygmat programowania oparty na koncepcji obiektów.

Object Relational Mapping (ORM) – programistyczna metoda konwersji danych pomiędzy niekompatybilnymi systemami z wykorzystaniem obiektowych języków programowania.

Operations and maintenance (O&M) – kontrola operacji, serwisowanie, naprawa lub wymiana niezbędnych urządzeń, sprzętu, maszyn, infrastruktury budowlanej i mediów pomocniczych w instalacjach przemysłowych, gospodarczych i mieszkaniowych. Praktyki mające na celu utrzymanie urządzeń w stanie sprawności; działania te podejmowane są przed lub po wystąpieniu awarii.

On-prem Installationinstalacja oprogramowania, które znajduje się w centrum danych klienta (zazwyczaj w biurze lub serwerowni klienta).

Online Analytical Processing (OLAP) – baza danych wykorzystywana przez business intelligence lub hurtownie danych.

Online Transaction Processing (OTP) – baza danych do przetwarzania transakcji online, wykorzystywana przez popularne systemy, takie jak strony internetowe i systemy korporacyjne.

#OData

Object Linking and Embedding (OLE) – łączenie i osadzanie obiektów, technologia osadzania i łączenia się z dokumentami i innymi obiektami.

Open Data Protocol (OData) – protokół, który umożliwia tworzenie i wykorzystywanie żądań do interoperacyjnych interfejsów API REST w prosty i standardowy sposób. Protokół umożliwia tworzenie i wykorzystywanie interfejsów API REST, które pozwalają klientom sieciowym publikować i edytować zasoby, identyfikowane przez adresy URL i zdefiniowane w modelu danych, za pomocą prostych komunikatów HTTP

#P

P

Personally Identifiable Information (PII) – zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba fizyczna, to osoba, którą można zidentyfikować za pomocą identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, , kulturową lub społeczną itp. tożsamość osoby fizycznej. Termin stosowany przy definiowaniu algorytmów oprogramowania oraz przy tworzeniu baz danych pracowników itp.

#Q

Q

Quality Management System (QMS) – system, który dokumentuje polityki, procedury i kontrole niezbędne dla organizacji do tworzenia i dostarczania klientom wysokiej jakości produktów lub usług, zwiększając tym samym zadowolenie klienta.

Quarter Buisness Review (QBR) – analityczna ocena biznesu z prognozowaniem działalności firmy (odbywa się kwartalnie zgodnie z kalendarzem fiskalnym firmy).

#RFID
#R

R

Radio-frequency identification (RFID) – wykorzystuje pola elektromagnetyczne do automatycznej identyfikacji i śledzenia elementów oznakowania na przedmiotach lub produktach. Prawidłowe działanie systemu RFID zapewnia obecność nadajnika radiowego, urządzenia odbierającego dane oraz nadajnika (który docelowo umieszczany jest na produktach, przedmiotach). Urządzenie odbiorcze wyzwala sygnał elektromagnetyczny, nadajnik przekazuje informacje cyfrowe do urządzenia i systemów zbieżnych. System umożliwia szybką identyfikację produktów, materiałów i innych obiektów. Jest to metoda stosowana w celu usprawnienia kontroli towarów magazynowych. RFID jest alternatywą dla systemu znaczników z kodami kreskowymi.

Remote terminal unit (RTU) – jest sterowanym mikroprocesorem urządzeniem elektronicznym, które łączy obiekty świata fizycznego z rozproszonym systemem sterowania lub systemem SCADA (kontrola nadzorcza i pozyskiwanie danych) poprzez przesyłanie danych telemetrycznych do systemu nadrzędnego oraz wykorzystywanie komunikatów z nadrzędnego systemu nadzorczego do sterowania podłączonymi obiektami.

Representational state transfer (REST) – software development architecture based on experience in coding HTTP protocol specifications for distributed systems. REST is characterized by a unified interface, Resource identification, resource manipulation, hypermedia as an application state engine.

Robotic process automation (RPA) – wprowadzenie technologii opartej na automatyzacji procesów biznesowych poprzez programowanie działań urządzeń lub sztucznej inteligencji (AI). Termin znany również jako robotyka oprogramowania (nie mylić z oprogramowaniem robotów). Firmy stosujące automatyzację w obszarze pracy operacyjnej często wybierają odpowiednie oprogramowanie, które ułatwia gromadzenie danych i pomaga serwisantom zarządzać konserwacją. Tego typu oprogramowanie pozwala na dokładne i bezbłędne serwisowanie oraz zamawianie części zamiennych w jednej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Przeczytaj więcej o usprawnieniu procesów dzięki Novacura.

#S

S

Safety Integrity Level (SIL) – poziom integralności bezpieczeństwa lub integralności systemów bezpieczeństwa – termin określający względny poziom redukcji ryzyka zapewniany przez funkcję bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych. W uproszczeniu SIL jest pomiarem wydajności wymaganej dla przyrządowej funkcji bezpieczeństwa (SIF).

Single Customer View (SCV) – to zagregowana, spójna i całościowa prezentacja danych posiadanych przez organizację na temat jej klientów, które mogą być przeglądane w jednym miejscu, np. na jednej stronie internetowej. Potrzeba pojedynczego widoku wynika z możliwości analizy przeszłych zachowań w celu lepszego ukierunkowania i personalizacji przyszłych interakcji z klientami na stronach internetowych i poza nimi.

Second Normal Form (2NF ) – drugi etap tworzenia unormowanej bazy danych.

Single Sign-on (SSO) – jest cyfrowym schematem uwierzytelniania, który umożliwia użytkownikowi zalogowanie się za pomocą jednego identyfikatora do dowolnego z kilku powiązanych, ale niezależnych systemów oprogramowania. Prawidłowe logowanie tego typu pozwala użytkownikowi na zalogowanie się i dostęp do usług bez ponownego wprowadzania elementów uwierzytelniających. Podczas tego typu logowania zbierany jest numer IP użytkownika, który służy jako automatyczny identyfikator podczas każdej kolejnej próby logowania. Metoda logowania może być wykorzystywana przez pracowników operacyjnych w celu zaoszczędzenia czasu przeznaczonego na zatrzymanie pracy na stacji PC.

Software as a Service (SaaS) – oprogramowanie, które jest dostępne online i do którego użytkownicy mają dostęp w zależności od potrzeb. Alternatywa dla oprogramowania, które jest pobierane z obszaru źródłowego. Specyficzny rodzaj subskrypcji oferowany przez firmę Novacura zajmującą się tworzeniem oprogramowania, gdzie instalacja oprogramowania odbywa się w chmurze (nie na miejscu) i jest w pełni zarządzana przez dostawcę oprogramowania SaaS.

Subversion (SVN) – system kontroli kodu źródłowego.

Systems engineering (SE) – obszar inżynierii i zarządzania, koncentrujący się na projektowaniu, integracji systemów w ich cyklu życia. Działania inżynierskie mające na celu organizację i strukturyzację obszarów pracy z wykorzystaniem opracowanych w tym celu systemów. Proces inżynierii systemów koncentruje się na odkryciu nowej metodologii i różni się od procesu wytwarzania. Rozpoczyna się od procesu odkrywania rzeczywistych problemów, które należy rozwiązać i identyfikacji najbardziej prawdopodobnych lub najpoważniejszych awarii. Inżynieria systemów zajmuje się naprawą tych problemów.

#T

T

Transport Layer Security (TLS) – protokół kryptograficzny zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w sieci komputerowej. Protokół jest szeroko stosowany w aplikacjach takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe i voice over IP, ale jego wykorzystanie do zabezpieczenia HTTPS jest najbardziej widoczne publicznie. Rozszerzenie protokołu Secure Socket Layer (SSL), pierwotnie zaprojektowane przez Netscape Communications. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnianie serwera i użytkownika. Protokół działa w oparciu o szyfrowanie asymetryczne i certyfikaty X.509. TLS jest standardem stosowanym w sieci internetowej.

Third Normal Form (3NF) – końcowy etap tworzenia standaryzowanej bazy danych.

Test-driven development (TDD) – proces tworzenia oprogramowania, który opiera się na powtarzaniu krótkiego cyklu rozwoju: wymagania są przekształcane w konkretne przypadki testowe, a następnie kod jest poprawiany tak, aby testy przeszły.

#U

U

#UX

Universal Time Coordinated (UTC) – to podstawowy standard czasu, według którego regulowane są zegary i czas na całym świecie.

Universally unique identifier (UUID) – 128-bitowa liczba używana do identyfikacji informacji w systemach komputerowych.

User Experience (UX) – definiowanie procesu projektowania mającego na celu tworzenie produktów, które dostarczają użytkownikom znaczących i istotnych doświadczeń.

The user interface (UI) – urządzenie przeznaczone do komunikacji i interakcji człowiek-komputer. W jego skład mogą wchodzić wyświetlacze, klawiatury, myszki, pulpit i wiele innych urządzeń, które nadają się do wykorzystania w celu wspierania czynności manualnych wykonywanych przez człowieka. Jest to również metoda, za pomocą której użytkownik wchodzi w interakcję z aplikacją lub stroną internetową.

#V

V

Volume License Key (VLK) – termin ten jest używany przez niektóre firmy tworzące oprogramowanie komputerowe, które następnie jest wykorzystywane do instalacji oprogramowania w ramach licencji wolumenowej. Licencje tego typu przeznaczone są głównie na rynek B2B dla firm działających w środowisku wymagającym udostępniania narzędzi cyfrowych, aplikacji dla większej liczby pracowników. Przykładem takiej licencji jest MS Office (produkt firmy Microsoft), udostępniany korporacjom.

#VR

Visual Source Safe (VSS) – source code control system.

Virtual reality (VR) – obraz przestrzeni graficznej opracowany przy użyciu techniki cyfrowej. Polega na przekazaniu wielowymiarowego obrazu stworzonego w sposób jak najbardziej zbliżony do obrazów rzeczywistych obiektów, środowisk itp. może również imitować obiekty i środowiska stworzone w grafice komputerowej bez względnego odzwierciedlenia w świecie rzeczywistym.

Virtual private network (VPN) – rodzaj połączenia internetowego, które tworzy ruch w oparciu o sieć prywatną. Połączenie to może być opcjonalnie szyfrowane lub kompresowane w celu uzyskania wyższej jakości i lepszego bezpieczeństwa.

#W

W

#Workflow

What you see is what you get (WYSIWYG) – (pl.: dostajesz to, co widzisz)Microsoft Word jest popularnym przykładem, który definiuje edytor WYSIWYG. Użytkownikowi przedstawiana jest pusta strona z pewnymi narzędziami do formatowania, słowami, obrazami, tabelami itp. To, co użytkownik widzi na ekranie, jest dokładnie tym, co widzi po wydrukowaniu dokumentu.

Workflow – simple business process that involves human work (usually visualized as a diagram) – list of steps assigned to particular persons (resources). Software solution that is used to design processes and then execute them as applications. These applications are designed to process documents and pass them from one person to another through mobile devices etc.

#Y

Y

You Ain’t Gonna Need It (YAGNI) – zasada rozwoju oprogramowania, która mówi, że powinieneś tworzyć tylko te funkcje, które są znane.

#Z

Z


   A B C D E F G H I J K L M

   N O P Q R S T U V W Y Z

Navigate with letters.