Terminologia w biznesie

Ważne terminy dotyczące procesów i metodologii powszechnie znanych w obszarach działalności gospodarczej i przemysłowej.


   A B C D E F G H I J K L M

   N O P Q R S T U V W Y Z

Nawiguj za pomocą liter.


#A

A

#APS

Activity-Based Management (ABM) – podejście do kompleksowej oceny działań i wyników biznesowych. Metodologia, która wykorzystuje praktykę rozszerzonej analizy do identyfikacji przestrzeni do poprawy w strategicznych obszarach działania organizacji. ABM wnosi istotny wkład do integralności i procesu decyzyjnego.

Advanced Planning and Scheduling (APS) – część procesu zarządzania produkcją związana z dokładnym przydziałem surowców do realizacji zapotrzebowania produkcyjnego. APS jest dedykowany producentom, którzy wymagają rozbudowanego planowania produkcji. Wielowariantowy charakter zapotrzebowania produkcyjnego definiowanego przez dużą liczbę różnych produktów jest trudny do zarządzania bez szczegółowego planowania. APS to rozwiązanie, które pomaga obniżyć koszty produkcji w wysoce dynamicznym środowisku produkcyjnym.  

Advanced Process Control (APC) – zaawansowana implementacja dla podstawowego sterowania procesami. Sterowanie procesami wspiera różne obszary w obiektach przemysłowych w zakresie ich funkcjonowania. ACP wdraża sterowanie poprzez wykorzystanie szerokich zasobów rozwiązań technologicznych i metodologii zarządzania. Pomaga pokryć wymagania automatyzacji i dąży do poprawy możliwości dla korzyści ekonomicznych. 

Advanced Product Quality Plan (APQP) –to struktura i procedury dotyczące technik stosowanych w rozwoju produktu w przemyśle. APQP jest dedykowane głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, ale obejmuje również inne branże, które wymagają wysokiej jakości w procesie montażu i rozwoju produktu. Głównym celem jest powiązanie różnych obszarów produkcji w celu wytworzenia produktu spełniającego potrzeby klienta. 

#B

B

Business Intelligence (BI) –nowoczesne podejście stosowane przez firmy do szczegółowej oceny i kompleksowej analizy. Zbieranie danych biznesowych w celu zarządzania informacjami i osiągania celów rozwojowych. Business intelligence skupia się na holistycznych badaniach technologii, procesów wewnętrznych, operacji biznesowych. Business intelligence wykorzystuje różne techniki i strategie (analiza danych, dashboardy, rozszerzone raportowanie, eksploracja danych itp.), aby lepiej zrozumieć procesy i uzyskać wiarygodne prognozy biznesowe.

Business Process Improvement (BPI) –część strategii zarządzania związana z ciągłym doskonaleniem procesów. BPR poświęcony jest głównie umożliwieniu ukrytych wartości biznesowych, a także ocenie istniejących procesów pod kątem ich rozwoju i poprawy. Proces ten wspiera organizacje, przedsiębiorstwa w znalezieniu bardziej wystarczających sposobów zarządzania obsługą klienta, redukcji kosztów itp. Głównym celem BPR jest pomoc w ustanowieniu konkurencyjnego biznesu na istniejących rynkach.

#BPM
#BOT

Business Planning and Control System (BPCS) – produkt związany z oprogramowaniem opracowany w ramach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Aplikacje tworzone w ramach BPCS wspierają różne obszary operacji logistycznych, produkcji, finansów, dystrybucji, planowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Podobne rozwiązania, ale bardziej elastyczne, są w stanie uzyskać również z platformy Low-Code, która pozwala jej użytkownikom na rozszerzenie możliwości systemu ERP. Platforma Low-Code jest przystępnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują szybkiego cyfrowego wsparcia swojej działalności. 

Business process management (BPM) – obszar działalności, w którym pracownicy wykorzystują różne metody do odkrywania, modelowania, analizowania, mierzenia, doskonalenia, optymalizowania i automatyzowania procesów biznesowych. BPM to dowolna kombinacja metod wykorzystywanych do zarządzania procesami biznesowymi firmy. Procesy mogą być ustrukturyzowane i powtarzalne lub niestrukturyzowane i zmienne.

Build-Operate-Transfer (BOT) – model kontraktowy do pełnej realizacji projektu przez wykonawcę w budownictwie. Kontrakt jest modelem stosowanym do finansowania dużych, długoterminowych projektów.

#C
#CMMS

C

Cargo Transfer Manifest (CTM) – wszystkie wymagane dokumenty dla danej przesyłki przekazane przez wydział eksportu lub agenta celnego liniom lotniczym, przewoźnikom naziemnym w celu przetransportowania jej do miejsca przeznaczenia.

Computerized Maintenance Management System (CMMS) – oprogramowanie, które centralizuje informacje o utrzymaniu operacyjnym i upraszcza procesy związane z działaniami utrzymaniowymi. System optymalizuje wykorzystanie i dostępność sprzętu fizycznego, w tym pojazdów, maszyn itp. CMMS są stosowane w produkcji, wydobyciu ropy i gazu, energetyce, budownictwie, transporcie i innych branżach, w których infrastruktura fizyczna ma znaczenie krytyczne.

Commercial-off-the-shelf (COTS) – produkty, które są pakowane lub puszkowane (off-the-shelf) sprzęt lub oprogramowanie lub produkty cyfrowe, które są dostosowywane na rynku wtórnym do potrzeb organizacji kupującej. Novacura oferuje oprogramowanie COTS – customized – dla firm z różnych branż. 

#CPG
#CM

Continuous improvement (CI) – proces innowacji/ulepszania – ciągły wysiłek zmierzający do poprawy produktów, usług lub procesów. Działania te mogą być ukierunkowane na długofalowy proces zwiększania produktywności poprzez ciągłe zmiany przyrostowe lub pojedynczą zmianę w procesie mającą znaczenie dla poprawy produktywności itp. Procesy produkcyjne lub logistyczne, budowlane itp. są stale oceniane i doskonalone pod kątem ich skuteczności, efektywności i elastyczności.

Configuration management (CM) – proces inżynierii systemów mający na celu ustanowienie i zapewnienie, że działanie produktu, jego możliwości i atrybuty materiałowe są zgodne z jego wymaganiami, projektem i informacjami operacyjnymi przez cały czas trwania projektu.

Consumer Packaged Goods (CPG) – produkty, które są utylizowane szybko i dość tanio. Większość z tych produktów związana jest z przemysłem spożywczym, czasem ze służbą zdrowia itp. Małe sklepy ogólnospożywcze również posiadają towary szybko rotujące; ograniczona przestrzeń półek jest wypełniona artykułami o większej rotacji. Innym dobrze znanym terminem dla tego typu towarów jest Fast-moving consumer goods (FMCG).

#CRM
#CPM

Crisis and Security Management (MSC) – proces w organizacji polegający na radzeniu sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą zaszkodzić organizacji lub jej interesariuszom. Uważany jest za najważniejszy proces w podejmowaniu odpowiednich działań w celu ochrony personelu i operacji.

Customer relationship management (CRM) – proces, w którym firma lub inna organizacja zarządza swoimi interakcjami z klientami, zwykle wykorzystując analitykę danych do badania dużych ilości informacji.

Critical Path Method (CPM) – metoda opracowana w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej procedury planowania i harmonogramowania operacji budowlanych.

#D

D

Dangerous Goods (DG) – substancji, które podczas transportu stanowią zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska.

Digital transformation (DX) – przyjęcie technologii cyfrowej przez organizację. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i poprawa wydajności, produktu i wartości biznesowej. Wiele firm próbuje osiągnąć lepsze wyniki wydajności poprzez przejście do nowej technologii, wybierając aktualizację dla swojego systemu ERP. W różnych wyjątkach, ten kosztowny i bardzo czasochłonny proces może być rozwiązany za pomocą rozwiązania programowego. Rozszerzenie systemu ERP o możliwości mobilne jest możliwe dzięki platformie low-code.

Distribution resource planning (DRP) – rozwiązanie stosowane w administracji biznesowej do planowania zamówień w łańcuchu dostaw. Rozwiązanie to umożliwia dokładne zestawienie parametrów związanych z kontrolą zapasów (np. sterowanie zapasami) oraz obliczenie zapotrzebowania i organizacji dostaw. Proces ten jest również powszechnie określany jako planowanie wymagań dystrybucyjnych. Rozwiązania usprawniające DRP są oferowane przez platformy typu low-code, a ich użytkownicy mogą w jednym miejscu korzystać z rozwiązań informatycznych do kontroli zapasów i planowania transportu.

Diversity, Equity, Inclusion (DEI) – forma szkolenia w miejscu pracy. Szkolenie DEI służy promowaniu wiedzy funkcjonalnej na temat tożsamości innych pracowników oraz sposobów poruszania się po różnorodności w organizacji. DEI to definicja prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

#E

E

Engineer to order (ETO) – metoda produkcji charakteryzująca się działaniami inżynieryjnymi włączonymi w czas realizacji produktu lub procesu oraz przygotowaniem specyfikacji technicznych bez uwzględnienia wymagań klienta (które nie były określone w momencie składania zamówienia). Metoda ta wymagała znacznej ilości projektów i analiz inżynierskich.

Enterprise risk management (ERM) –obejmuje metody i procesy wykorzystywane przez organizacje do zarządzania ryzykiem i wykorzystywania szans związanych z osiąganiem celów. ERM zapewnia strukturę zarządzania ryzykiem, która zazwyczaj obejmuje identyfikację określonych zdarzeń lub okoliczności istotnych dla celów organizacji (zagrożeń i szans), określenie strategii reagowania oraz proces monitorowania.

Engineering, procurement and construction (EPC) – kontrakty, które są formą stosowaną przy pracach budowlanych w sektorze prywatnym przy dużych i złożonych projektach infrastrukturalnych.

Enterprise Resource Planning (ERP) system oprogramowania, który pomaga organizacjom zautomatyzować i zarządzać procesami biznesowymi krytycznymi dla osiągnięcia najlepszych wyników. Oprogramowanie ERP koordynuje przepływ danych pomiędzy procesami biznesowymi firmy, zapewniając jedno źródło prawdy i usprawniając działania w całej firmie. 

#ETA

Europe, Middle East, Africa Countries (EMEA) – akronim oznaczający Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Skrót ten jest używany przez instytucje i rządy, a także w marketingu i biznesie w odniesieniu do regionu: jest to skrócony sposób odnoszenia się do dwóch kontynentów (Afryki i Europy) oraz subkontynentu bliskowschodniego jednocześnie.

Estimated delivery time (ETA) – przewidywany czas dostawy (termin stosowany w transporcie).

#F
#FMCG

F

Fast-moving consumer goods (FMCG) – produkty, które są utylizowane szybko i dość tanio. Większość z tych produktów związana jest z przemysłem spożywczym, czasem ze służbą zdrowia itp. Małe sklepy ogólnospożywcze również posiadają towary szybko rotujące; ograniczona przestrzeń półek jest wypełniona artykułami o większej rotacji. Innym dobrze znanym terminem dla tego typu towarów jest Consumer Packaged Goods (CPG).

Field service management (FSM) – zarządzanie zasobami firmy zatrudnionymi poza siedzibą. Przykłady obejmują lokalizację pojazdów, zarządzanie aktywnością pracowników, tworzenie harmonogramów oraz integrację zarządzania takimi działaniami z systemami inwentaryzacyjnymi, rozliczeniowymi, księgowymi i innymi systemami back-office. FSM najczęściej odnosi się do firm, które muszą zarządzać instalacją, serwisem lub naprawą systemów lub urządzeń. Firmy działające w takim obszarze wymagają wsparcia ze strony urządzeń mobilnych, które umożliwiają serwisantom efektywną pracę w terenie. Urządzenia mobilne powinny być wyposażone w profesjonalne oprogramowanie umożliwiające szybkie i bezbłędne serwisowanie maszyn i urządzeń.

#G

G

#H

H

Harmonized System (HS) – termin oznaczający nomenklaturę taryfową, to międzynarodowy, znormalizowany system nazw i numerów służący do klasyfikacji produktów będących przedmiotem handlu.

House airway bill (HAWB) – to dokument wydawany przez międzynarodowe linie lotnicze dla towarów i dowód zawarcia umowy przewozu. Nie jest to dokument potwierdzający własność towaru. Lotniczy list przewozowy nie podlega negocjacjom.

#I

I

#Industry4-0

Independent software vendor (ISV) organizacja, która specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży oprogramowania, w przeciwieństwie do sprzętu, dla rynku masowego lub niszowego. Jest to przeciwieństwo oprogramowania wewnętrznego, które jest tworzone przez organizację, która będzie z niego korzystać, lub oprogramowania na zamówienie, które jest zaprojektowane lub dostosowane do potrzeb jednej konkretnej strony trzeciej. Chociaż oprogramowanie dostarczane przez ISV jest używane przez użytkowników końcowych, pozostaje własnością dostawcy.

Inudstry 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) – koncepcja szybkich zmian w technologii, przemyśle oraz wzorcach i procesach społecznych, wynikających z rosnących wzajemnych powiązań i inteligentnej automatyzacji. Dla przedsiębiorstw oznacza to zmiany w zakresie poprawy produktywności, ale także znaczące przesunięcie w kapitalizmie przemysłowym.

Industrial control system (ICS) – elektroniczny system sterowania i związane z nim oprzyrządowanie wykorzystywane do sterowania procesami przemysłowymi. Systemy sterowania odbierają dane ze zdalnych czujników, które mierzą zmienne procesowe, porównują zebrane dane z pożądanymi wartościami zadanymi i wyprowadzają funkcje sterowania, które są wykorzystywane do kontrolowania procesu przez końcowe elementy sterujące.

Information security management (IMS) – system określający zarządzanie i kontrolę bezpieczeństwa danych. Organizacje w krajach zachodnich podlegają ścisłym regulacjom w Unii Europejskiej (GDPR) lub/i w Polsce przez (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Firmy są zobowiązane do przestrzegania zasad wykorzystania i udostępniania danych. IMS określa również sposób upoważnienia do dostępu do poszczególnych sektorów danych firmy osoby na każdym poziomie odpowiedzialności w organizacji.

Industrial energy management (IEM) – obszar inżynierii, który ułatwia tworzenie systemu zarządzania i integruje różne procesy inżynieryjne. Zarządzanie przemysłowe zajmuje się projektowaniem przemysłowym, konstrukcją, zarządzaniem oraz stosowaniem zasad nauki i inżynierii w celu poprawy ogólnej infrastruktury przemysłowej i procesów przemysłowych.

#J
#JIT

J

Just in time (JIT) – to termin związany z tzw., Lean manufacturing – metodą produkcji nastawioną na skrócenie czasu pracy w systemie produkcyjnym, a także czasu reakcji dostawców i klientów. Jest on ściśle związany z inną koncepcją zwaną just-in-time manufacturing (JIT). Just-in-time manufacturing stara się dopasować produkcję do popytu poprzez dostarczanie zamówionych towarów i skupia się na efektywności i wydajności.

#K
#KPI

K

Key Performance Idicators (KPIs) – mierzą wydajność procesów operacyjnych. KPI oceniają sukces organizacji lub konkretnego działania (takiego jak projekty, programy, produkty i inne inicjatywy), w które się ona angażuje.

#L

L

Lot number (LOT) – numer identyfikacyjny produktu – liczba określająca ilość produktu lub partii produkcyjnej. Numer LOT umieszczany jest na zewnętrznej stronie opakowania produktu. W wielu przypadkach numer LOT jest konwertowany do formatu graficznego w postaci kodu kreskowego. Takie rozwiązanie ułatwia identyfikację produktu za pomocą skanera kodów kreskowych, ponieważ minimalizuje możliwość popełnienia błędu manualnego w odczycie numeru LOT przez pracowników operacyjnych. Przeczytaj więcej o rozwiązaniach skanerów kodów kreskowych.

#M
#MES

M

Manufacturing process management (MPM) – technologie i metody wykorzystywane do określenia sposobu wytwarzania produktów. MPM różni się od ERP/MRP, który służy do planowania zamawiania materiałów i innych zasobów, ustalania harmonogramów produkcji i zestawiania danych kosztowych. Podstawą MPM jest centralne repozytorium integrujące wszystkie te narzędzia i działania.

Manufacturing Execution System (MES) – cyfrowy system używany w produkcji do śledzenia i dokumentowania procesu przekształcania surowców w wyroby gotowe. MES dostarcza informacji, które pomagają decydentom produkcyjnym zrozumieć, w jaki sposób można zoptymalizować aktualne warunki panujące na hali produkcyjnej, aby zwiększyć wydajność produkcji. MES działa jako system monitorowania w czasie rzeczywistym w celu kontroli wielu elementów procesu produkcyjnego.

#MM

Manufacturing operations management (MOM) – to zestaw systemów do zarządzania całością procesów produkcyjnych w celu optymalizacji wydajności.

Maintenance management – to proces utrzymywania majątku i zasobów organizacji. Głównym celem jest zapewnienie, że produkcja przebiega sprawnie, a zasoby są efektywnie wykorzystywane. 

Method of Procedure (MOP) – Metoda postępowania/procedura pracy – instrukcja charakteryzująca proces pracy (instrukcje pracy).

Movement Reference Number (MRN)  – celny numer identyfikacyjny, który jest generowany każdorazowo przy dokonywaniu zgłoszenia importowego lub eksportowego towarów. Wygenerowany numer jest indywidualny i pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie towaru.

#MRP

Mobile device management (MDM) – system związany z administrowaniem urządzeniami mobilnymi takimi jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, laptopy, skanery ręczne wykorzystywane do pracy w magazynach, obszarach sklepowych itp. Uzupełnieniem MDM jest system operacyjny, który umożliwia koordynację pracy użytkowników urządzeń mobilnych. MDM to system zarządzania informacją, który zapewnia użytkownikom końcowym kontrolę nad bieżącym procesem operacyjnym. Sprawne działanie MDM zapewniają systemy zbudowane w oparciu o rozwiązania platformy low-code. Użytkownicy mogą na nich samodzielnie tworzyć dowolną liczbę aplikacji na urządzenia mobilne, zachowując sprawną i scentralizowaną kontrolę nad dowolnym procesem.

Material Requirements Planning (MRP) – to system liczenia materiałów i komponentów potrzebnych do wykonania produktu. Obejmuje on trzy podstawowe etapy: inwentaryzację materiałów i komponentów, ustalenie, jakie dodatkowe są potrzebne, a następnie zaplanowanie ich produkcji lub zakupu.

#N

N

New product development (NPD) – proces wprowadzania nowego produktu na rynek, odnawiania istniejącego produktu lub wprowadzania produktu na nowy rynek. Głównym aspektem NPD jest projektowanie produktu, wraz z różnymi aspektami biznesowymi. Rozwój nowych produktów jest ogólnie definiowany jako przekształcenie okazji rynkowej w produkt rynkowy.

#O

O

Operations and maintenance (O&M) – kontrola operacji, serwisowanie, naprawa lub wymiana niezbędnych urządzeń, sprzętu, maszyn, infrastruktury budowlanej i mediów pomocniczych w instalacjach przemysłowych, gospodarczych i mieszkaniowych. Praktyki mające na celu utrzymanie urządzeń w stanie sprawności; działania te podejmowane są przed lub po wystąpieniu awarii.

Operational risk management (ORM) – cykliczny lub ciągły proces obejmujący ocenę ryzyka, podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka oraz wdrażanie mechanizmów kontroli ryzyka, którego efektem jest akceptacja, ograniczenie lub uniknięcie ryzyka. ORM to nadzór nad ryzykiem operacyjnym.

#OEE
#OEM

Original Design Manufacturing (ODM) – projektowanie i wytwarzanie konkretnego produktu, który następnie jest rebrandowany przez inną firmę w celu sprzedaży. Firmy takie umożliwiają licencjonowaną produkcję wyrobów bez konieczności angażowania się w organizowanie czy prowadzenie fabryki.

Original Equipment Manufacturer (OEM) –produkuje systemy i/lub komponenty, które są podzespołami używanymi w produkcie końcowym innej firmy. Producenci elektroniki często nie mają możliwości samodzielnego wytwarzania wszystkich komponentów. Z tego powodu łączą lub integrują części OEM – takie jak procesory, dyski twarde, oprogramowanie itp. Z definicji dla firm wytwarzających produkty wysokiej jakości jest to nie tylko sposób na utrzymanie względnie dobrej jakości produktu, ale także na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) – pomiar wykorzystania operacji produkcyjnych (sprzętu, czasu i materiałów) w porównaniu z ich pełnym potencjałem w okresach, w których są one zaplanowane. Określa procent czasu produkcji, który jest rzeczywiście produktywny, opłacalny. Ocena okresu pracy obejmuje 3 główne czynniki wpływające na produktywność i zajmuje się pomiarem pracy według Dostępność – optymalizacja pracy poprzez redukcję godzin pracy maszyn; Wydajność – przyspieszenie procesów poprzez weryfikację planowanego czasu pracy z rzeczywistym czasem pracy; Jakość – ocena zużycia materiałów na podstawie odbioru produktu końcowego. Większość firm wprowadzających OEE jest w stanie znacząco obniżyć koszty produkcji. Nie jest to jednak możliwe bez pełnej kontroli procesów. Taką kontrolę może zapewnić oprogramowanie, które może zbierać dane z wielu maszyn jednocześnie i przekazywać je do centrali zarządzającej, gdzie mogą być poddane dokładnej ocenie. Rozwiązania dla tego typu oprogramowania są możliwe dzięki platformie low-code.

#P

P

#POD

Predictive maintenance (PdM/PM) – technika ułatwiająca określenie stanu działającego sprzętu w celu oszacowania, kiedy należy przeprowadzić konserwację. Podejście to zapewnia oszczędność kosztów w porównaniu z rutynową lub opartą na czasie konserwacją zapobiegawczą, ponieważ zadania są wykonywane tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.

Proof of Delivery (POD) –  jest powszechną metodą konfiracji delviery w transporcie. Rekwizytorzy dostają swoje produkty dostarczane z produkcji lub różnych branż. Jest to niezbędny element każdej logistyki. Wiele systemów w logistyce wykorzystuje papierowe drukowane PODy jako podstawowe źródło komunikacji. Jednak nowoczesne firmy chcą zmienić swoją komunikację na cyfrową, aby ręcznie unikać błędów itp. Novaura oferuje rozwiązanie, które w wielu aspektach pomaga w digitalizacji procesów transportowych i produkcyjnych. Zobacz naszą ofertę dla produkcji i logistyki.

Process flow diagram (PFD) – jest diagramem powszechnie stosowanym w inżynierii chemicznej i procesowej do przedstawienia ogólnego przepływu procesów i urządzeń w zakładzie. Diagram PFD pokazuje relacje pomiędzy głównymi urządzeniami w zakładzie i nie pokazuje drobnych szczegółów, takich jak szczegóły rurociągów i oznaczenia. Innym powszechnie używanym terminem dla PFD jest arkusz przepływu.

Process safety management (PSM) – wszelkie działania lub kombinacje działań, w tym stosowanie, przechowywanie, produkcja, obsługa lub przemieszczanie na terenie zakładu wysoce niebezpiecznych substancji chemicznych , zgodnie z nakazami prawnymi.

Product data management (PDM) – termin określający funkcję biznesową w ramach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), która oznacza zarządzanie i publikowanie danych o produkcie. W inżynierii oprogramowania jest to znane jako kontrola wersji. Cele zarządzania danymi produktu obejmują zapewnienie wspólnego zrozumienia przez wszystkich interesariuszy, minimalizację pomyłek podczas realizacji procesu oraz utrzymanie najwyższych standardów kontroli jakości.

#Q
#QMS

Q

#QBR

Quality Management System (QMS) – system, który dokumentuje polityki, procedury i kontrole niezbędne dla organizacji do tworzenia i dostarczania klientom wysokiej jakości produktów lub usług, zwiększając tym samym zadowolenie klientów.

Quarter Buisness Review (QBR) – an analytical assessment of the business with forecasting of the company’s activities (held quarterly according to the company’s fiscal calendar).

#R
#ROI

R

Return of Investment (ROI) – stosunek dochodu netto (w danym okresie czasu) do inwestycji (kosztów wynikających z zainwestowania określonych zasobów w danym czasie). Wysoki ROI oznacza, że zwroty z inwestycji wypadają korzystnie w porównaniu z jej kosztami. Jako miernik efektywności, ROI jest stosowany do oceny efektywności inwestycji lub do porównania efektywności kilku różnych inwestycji.

Root cause analysis (RCA) – metoda rozwiązywania problemów, służąca do identyfikacji pierwotnych przyczyn usterek lub problemów. Jest szeroko stosowana w informatyce, telekomunikacji, kontroli procesów przemysłowych, analizie wypadków, medycynie (w diagnostyce medycznej), ochronie zdrowia (np. epidemiologii) itp.

Regulatory compliance (RO) – oznacza zgodność z zasadą wewnętrznych regulacji, specyfikacji lub ogólnie przyjętej polityki firmy. Jest to termin określający znormalizowane normy lub prawa obowiązujące w danej organizacji. Wiele firm jest również zobowiązanych do przestrzegania przepisów w odniesieniu do bezpieczeństwa lub jakości (jak w przypadku ISO), w celu usprawnienia działań operacyjnych i umów z kontrahentami.

#S

S

Self-Assessment Questionnaire (SAQ) – są narzędziami walidacji zaprojektowanymi, aby pomóc akceptantom i dostawcom usług w dostarczeniu wyników samooceny świadczonych usług. Istnieje osiem różnych typów SAQ, każdy o innym stopniu złożoności. Najbardziej podstawowym jest SAQ-A, składający się z zaledwie 22 pytań (średnio).

S6 Lean / Lean Six Sigma (S6) – system polegający na zespołowym dążeniu do poprawy wyników poprzez systematyczne usuwanie marnotrawstwa i ograniczanie zmienności w operacjach produkcyjnych, logistycznych, dystrybucyjnych itp. Jest to system podwyższonych standardów w środowisku pracy.

#SOP

Single Customer View (SCV) – zagregowana, spójna i kompleksowa reprezentacja danych, jakie organizacja posiada na temat swoich klientów, które mogą być przeglądane w jednym miejscu. Korzyści dla organizacji z uzyskania takiego pojedynczego widoku wynikają z możliwości analizowania przeszłych zachowań w celu lepszego ukierunkowania i personalizacji przyszłych interakcji z klientami.

#SCM
#SOW

Standard Operating Procedure (SOP) – zestaw instrukcji krok po kroku opracowanych przez organizację, aby pomóc pracownikom w wykonywaniu rutynowych czynności. Celem SOP jest osiągnięcie wydajności, wysokiej jakości wyników i jednolitości działania, przy jednoczesnym ograniczeniu błędnej komunikacji i niezgodności z przepisami branżowymi.

A Statement of Work (SOW) – dokument zwykle używany w zawodzie zarządzania projektami. Jest to szczegółowy opis wymagań dotyczących pracy w projekcie oraz zaplanowanych zadań. Zawiera specyficzne dla projektu działania, produkty i harmonogramy usług, które powinny być dostarczone do klienta. SOW zazwyczaj zawiera również dokładne wymagania biznesowe, wycenę, wraz ze standardowym modelem zarządzania. 

Supply Chain Management (SCM) – usługi typu business-to-business i location-to-location, w tym przemieszczanie i przechowywanie surowców, zapasów w toku i wyrobów gotowych oraz realizacja zamówień od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Połączone, wzajemnie sprzężone lub sprzężone sieci, kanały i firmy-piasty łączą się w łańcuch dostaw, aby dostarczyć produkty i usługi wymagane przez klientów końcowych.

#SLA

Stock keeping unit (SKU) – jest to alfanumeryczny identyfikator służący do identyfikacji produktów znajdujących się w magazynie. Numer ten może zawierać informacje ściśle określające rodzaj i przeznaczenie produktu. Jest to metoda ściśle związana z procesem zarządzania magazynem. W wielu przypadkach numer SKU jest zamieniany na format graficzny w postaci kodu kreskowego. Takie rozwiązanie ułatwia identyfikację produktu za pomocą skanera kodów kreskowych, ponieważ minimalizuje możliwość popełnienia błędu manualnego w odczycie numeru SKU przez pracowników operacyjnych. Przeczytaj więcej o rozwiązaniach skanerów kodów kreskowych.

A service level agreement (SLA) – zobowiązanie umowne pomiędzy dostawcą usługi a klientem, które obejmuje poszczególne aspekty usługi – w zakresie jakości, dostępności, odpowiedzialności, modeli zarządzania itp. W branży IT SLA będzie zawierać szczegółowe wymagania dotyczące wdrożonego oprogramowania (liczba kont użytkowników, ogólne potrzeby operacyjne itp.)

Shop floor (English) – colloquially production, the term is used in the English-language nomenclature concerning the area of work carried out in the manufactory, often also found in the domestic professional technical literature. Shop flor, is the space on the factory premises dedicated to the activities of conducting production. It is an area equipped with production machinery or a workshop, etc.

#T

T

#TCO

Total Productive Maintenance (TPM) – proces ciągłej poprawy efektywności urządzeń poprzez zaangażowanie ludzi i zasobów, które mogą to zmienić. Celem TPM jest utrzymanie produktywności. W wielu przypadkach oznacza to koordynację jakości pracy w celu zwiększenia wielkości produkcji, postawy pracowników i utrzymania satysfakcji z pracy. Celem TPM jest zwiększenie ogólnej efektywności sprzętu (OEE) wyposażenia zakładu. TPM zajmuje się przyczynami przyspieszonej degradacji i jest systemem ukierunkowanym na zmniejszenie strat produkcyjnych. Prowadzenie procesu TPM w sposób efektywny zakłada optymalizację procesów pracy ludzi i maszyn, z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania i spersonalizowanych aplikacji. Rozwiązania programowe usprawniające pracę TPM, a tym samym OEE, są możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu platformy low-code.

The total cost of ownership (TCO) –obejmuje cenę nabycia składnika aktywów powiększoną o koszty operacyjne ponoszone przez okres jego użytkowania. jest metodą oceny długoterminowej wartości zakupu dla firmy lub osoby fizycznej.

Transportation Management System (TMS) – A supply chain management system for transportation operations and may be part of an enterprise resource planning (ERP) system.

#U

U

#V

V

Value Added Service (VAS) – usługi non-core, czyli wszystkie usługi, które wykraczają poza standard i wymagają szczególnej uwagi. Termin ten może być jednak stosowany w branży usługowej, produkcyjnej, logistycznej itp.

Vendor-managed inventory (VMI) – w normalnym modelu zarządzania zapasami nabywca sam określa wielkość zamówienia. W VMI nabywca dzieli się informacjami o zapasach ze sprzedawcą (dostawcą), który jednocześnie określa ilość towarów przeznaczonych do sprzedaży. VMI charakteryzuje się podziałem ryzyka pomiędzy sprzedawcę i nabywcę. W niektórych przypadkach, jeśli zapas nie zostanie sprzedany, sprzedawca (dostawca) jest zobowiązany do odkupienia produktu od nabywcy (detalisty).

#W
#WMS
#WBS

W

Warehouse management system (WMS) – zbiór zasad i procesów mających na celu organizację pracy magazynu lub centrum dystrybucji oraz zapewnienie, że taki obiekt może działać sprawnie i realizować swoje cele. Większość systemów WMS działa w oparciu o oprogramowanie systemowe ERP. Systemy ERP gwarantują silne możliwości zarządzania magazynem w wielu obszarach operacyjnych. Tym samym usprawniają ogólną jakość pracy i zwiększają wydajność. Z kolei systemy ERP, działające w oparciu o aplikacje stworzone na platformie low-code, zwiększają mobilność operacyjną pracowników magazynu i usprawniają zarządzanie. Gwarantują również usprawnienie działania kluczowych procesów magazynowych.

Work Breakdown Structure (WBS) – proces kontroli i szacowania kosztów dla projektu przemysłowego. Analiza i metody dla projektu w celu określenia czynników rozkładu w zakresie. Wizualizacja wszystkich zadań wymaganych dla projektu budowlanego i/lub dużych projektów przemysłowych o wysokim ryzyku niepowodzenia.

#Y

Y

#Z

Z


   A B C D E F G H I J K L M

   N O P Q R S T U V W Y Z

Navigate by using letters.