Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management, SCM) jest praktykowane od ponad 40 lat. System ten stał się podstawowym elementem dzisiejszego podejścia do zarządzania w branżach przemysłowych. Łańcuch dostaw w manufakturach, produkcji chemicznej, magazynowaniu, a nawet budownictwie skupia się na kilku różnych obszarach, które są ściśle współzależne.

Zależność ta wynika ze szczególnej potrzeby zarządzania materiałami przeznaczonymi do produkcji. Połączenie szerokiej sieci w celu zabezpieczenia dostaw będzie wymagało szeregu działań pomiędzy zróżnicowanymi obszarami zaangażowanymi w cały łańcuch. Kompletny SCM może składać się z różnych modułów dostosowanych do potrzeb operacyjnych. Osobny moduł w SCM jest dedykowany dla śledzenia materiałów przeznaczonych do produkcji. Aby zapewnić solidny system śledzenia materiałów dla produkcji, wymagane jest zintegrowane oprogramowanie. Takie oprogramowanie jest dostępne jako zaawansowany system planowania (ang. Advanced Planning Systems, APS).

Zarządzanie produkcją z APS

Wdrożenie APS w przedsiębiorstwie pozwala na tworzenie dokładnych prognoz dla dostaw materiałów. Firma produkcyjna powinna posiadać rozbudowany plan połączeń, który jest potrzebny do stworzenia harmonogramu przepływu pomiędzy zapotrzebowaniem klientów, dostępnością materiałów do produkcji i dostępnością personelu. Kompleksowy plan produkcji wymaga oceny wyposażenia w maszyny i narzędzia na każdym etapie produkcji.

Szerokie planowanie produkcji i dystrybucji oraz zakupów po stronie klienta jest od lat realizowane w łańcuchu dostaw. Główne przeszkody w całym procesie wynikają z niewystarczających możliwości technologicznych i komunikacyjnych. Poszczególne etapy procesów są podzielone i wyizolowane, co prowadzi do oczywistych ograniczeń w zakresie ich możliwości operacyjnych. Przyglądając się barierą dla planowania produkcji i łańcucha dostaw należy odnieść się do zadań związanych z produkcją, wykonywanych na porządku dziennym:

 • Planowanie materiałów do produkcji – rozpoznanie typów zapasów i parametrów materiału, wraz z modelami zarządzania;
 • Prognozowanie etapów produkcji – prognoza przebiegów produkcyjnych wraz ze wskaźnikami wykorzystania zasobów;
 • Koordynacja łańcucha dostaw – organizowanie transportu i połączeń pomiędzy kilkoma lokalizacjami;
 • Połączenie z klientami końcowymi – umożliwienie klientom końcowym planowania swoich działań na podstawie produkcji i dostarczonych wyników;

Typowy system ERP nie daje możliwości oszacowania etapów produkcji, weryfikacji długości serii produkcyjnych wraz z efektywnym stopniem wykorzystania zasobów produkcyjnych. Pełna koordynacja tych działań może być osiągnięta poprzez wdrożenie zaawansowanego planowania (APS). APS zwiększają funkcjonalność planowania w systemach ERP. Funkcja ta związana jest przede wszystkim z planowaniem zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning, MRP).

Adaptacja APS w produkcji i łańcuchu dostaw

Jeśli firma chce zdobywać klientów musi być profesjonalna. Duże projekty deweloperskie, takie jak budowa osiedla mieszkaniowego, wymagają kilku różnych połączeń między firmami i organizacjami, aby zapewnić prawidłową dostawę materiałów dla całego projektu. Kanał informacyjny może być tutaj niezbędny, aby pomóc deweloperom ukończyć kolejne etapy projektów budowlanych. Firmy budowlane decydują się na wdrożenie oprogramowania APS w celu kontroli łańcucha dostaw, ale także, aby być w stanie przewidzieć postęp projektu. Jest to kluczowy środek do utrzymania bezpieczeństwa wielomilionowych inwestycji.

Właściwa orientacja na usługi nie jest ograniczona do klienta końcowego, ale obejmuje każdą jednostkę biznesową, która otrzymuje produkt od dostawcy.

Podobnie będzie w przypadku firmy naftowej, która koncentruje swoją działalność na rafinacji ropy naftowej. Ustalenie, jaką ropę kupić, aby zaspokoić popyt, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejących wąskich gardeł w posiadanych rafineriach, jest bardzo trudnym zadaniem. W produkcji ropy naftowej specyfika sprowadza się do przetwarzania ropy o różnej wydajności i analizowania możliwych procedur w zakresie oczyszczania, destylacji, konwersji i wielu innych. W tym przypadku znaczącą przewagą konkurencyjną dla firmy jest identyfikowalność materiałów i ocena możliwości własnych rafinerii. Firma, która wdrożyła moduły z oprogramowania APS może stworzyć plan dostaw od dostawców rafinerii w celu zamodelowania parametrów produkcji.

 

Wdrożenie APS w produkcji przedstawia przykład dużego producenta elektroniki. Zaawansowany technologicznie producent wymaga dużej uwagi w kilku różnych obszarach:

 • Planowanie zapotrzebowania;
 • Dopasowanie podaży i popytu;
 • Planowanie główne i zlecenia linii produkcyjnych;
 • Operacje montażowe;

Rozłożona na całym świecie sieć dostawców zlokalizowanych w krajach azjatyckich z procesem montażu w Europie lub USA może sprawić, że produkcja będzie znacznie bardziej nieprzewidywalna. Najlepszym przykładem takiej sytuacji wydarzył się w marcu 2021 roku, kiedy to Kanał Sueski został zablokowany na sześć dni po osadzeniu na mieliźnie kontenerowca Ever Given (20 000 TEU). Wiele firm hi-tech wpadło w kłopoty z zaopatrzeniem. Jednak wpływ ten został zminimalizowany dla tych, którzy byli w stanie przeprowadzić szybkie uzupełnianie produkcji za pomocą wcześniej wdrożonego oprogramowania APS. W wyniku takiego działania firmy były w stanie zaoszczędzić ponad tydzień przestoju.

W firmach, które na co dzień korzystają z APS, czas dostawy jest skrócony o około 10%. Ponadto, czas realizacji całego zamówienia jest zmniejszony z 22 do 10 dni (prawie 50%).

Rozwiązanie z oprogramowaniem APS

Doprecyzowanie, które elementy są przeznaczone specjalnie dla APS może okazać się trudne. Będzie to zawsze zależało od rodzaju łańcucha dostaw. Wdrożenie tylko jednego modułu oprogramowania APS może być rozszerzeniem ERP, które pozwala wykonać kilka ważnych działań:

 • Precyzyjne gromadzenie danych z hali produkcyjnej;
 • Identyfikowalność materiałów i szczegółowe planowanie;
 • Koordynacja łańcucha dostaw i planowanie popytu;
 • Wymiana danych dotyczących klientów i organizacji;

Na produkcji generowane są dokładne harmonogramy, które zabezpieczają realizację zamówień na czas. W przybliżeniu jest to zadanie APS. Przejęcie kontroli nad łańcuchem dostaw przez APS zwiększa siłę operacyjną w rękach menedżerów operacyjnych (ang. OPS Manager).

Novacura z portalem Novacura Flow może być wykorzystana do wdrożenia rozwiązania APS i zintegrowania wszystkich procesów planowania z procesami operacyjnymi (opracowanie planu wydajności). Zarządzanie przepływem materiałów w łańcuchu dostaw może być z powodzeniem realizowane poprzez wdrożenie oprogramowania APS. Głównym celem wdrożenia systemu jest redukcja wielu czynności do pojedynczej operacji oraz integracja szerokiej sieci operacyjnej.

Poniżej przedstawiamy przykłady modułów oprogramowania Novacura Flow, które wspierają procesy produkcyjne i mają zasadniczy wpływ na dokładność planowania realizowanego w systemach APS. Moduły oprogramowania APS mogą ingerować aplikacje mobilne połączone z maszynami i systemem ERP jednocześnie. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy produkcji mogą planować całe etapy produkcji. Przykładem aplikacji służącej do planowanie produkcji jest aplikacja Material Requisition Issue app (tłum.: Zapotrzebowanie Materiału na Produkcje).

Pracownik może kontrolować zadania przydzielone do dziennego harmonogramu. Może wymienić wszystkie materiały, które są zawarte w zestawieniu zamówienia dla zlecenia produkcyjnego. Używając skanera kodów kreskowych ma możliwość skanowania produktów z listy, aby potwierdzić ilość. Po zakończeniu zadania, pracownik może aktualizować status i raportować czas.

Drugim przykładem aplikacji jest Shop Floor Reporting app (tłum.: Raportowanie Pracy na Produkcji). Aplikacja Shop Floor Reporting zapewnia wiele możliwości raportowania związanego z produkcją dla personelu i maszyn w hali produkcyjnej.

W przypadku wystąpienia problemów, które mogą zakłócić cykl produkcyjny (opóźnienie lub konieczność przeróbki), pracownik będzie mógł natychmiast zgłosić problem. Podłączona do systemu aplikacja Novacura Flow pozwoli kontrolować harmonogram i alarmować, jeśli zadanie nie zostanie ukończone.

Team Leader na linii produkcyjnej może być informowany o postępach lub opóźnieniach dzięki powiadomieniom wysyłanym na jego urządzenie mobilne.

Wszechstronność aplikacji pozwala na działanie w trybach Web, Mobile i jako Portal (interface dla urządzeń stacjonarnych).

Zalety i korzyści

System APS wdrożony w przedsiębiorstwie przez firmę Novacura może zaoferować szeroki zakres korzyści dla branż z różnych obszarów. Istnieje kilka istotnych wartości dla przedsiębiorstw, które mogą usprawnić całe zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Oprogramowanie Novacura Flow może przyczynić się do znacznego usprawnienia działalności operacyjnej firmy:

 • Integracja sieci – kontrola nad partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw (ocena kompetencji partnerów podstawowych) i usprawnienie zamówień klientów oraz współpraca między oragnizacjami z płynną wymianą informacji.
 • Poprawa cyklu zamówień – minimalizacja czasu realizacji i czasu przestojów dostaw.
 • Redukcja kosztów – poprawa przepływów finansowych dzięki lepszym modelom zarządzania operacyjnego APS, czyli bardziej ekonomicznie działania przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie elastyczności w stosunku do wymagań klienta – lepsze planowanie serii produkcyjnych i zdolność do elastycznego reagowania na nieoczekiwane zamówienia klientów
 • Szybka adaptacja nowej struktury łańcucha dostaw – szybka reakcja na zmiany rynkowe
 • Efektywne przedsiębiorstwo – zdobycie unikalnej i wartościowej pozycji na rynku poprzez prowadzenie działań w zakresie logistyki i produkcji w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Podsumowanie

Różne moduły systemu APS mogą zintegrować całą sieć i stworzyć wydajne środowisko produkcyjne. Oprogramowanie Novacura Flow może wypełnić luki w systemach ERP dzięki ściślejszej integracji modułów, które odpowiadają wymaganiom szerokiej sieci produkcyjnej i zapotrzebowaniu łańcucha dostaw. Novacura Flow posiada wiele rozwiązań dla systemów planowania i kontroli produkcji, które od lat są wdrażane w środowisku klientów z różnych branż.

Twoja organizacja może wdrożyć system APS we współpracy z firmą Novacura. Bazując na naszym doświadczeniu, możemy opracować koncepcję planowania dla Twojej organizacji, uwzględniającą indywidualne potrzeby operacyjne. Dzięki naszej ofercie można osiągnąć określone cele ekonomiczne bez marnowania dostępnych zasobów. Odnosząc się do możliwych zysków i zwiększenia potencjału produkcyjnego, Twoja organizacja może poprawić wydajność. Ten aspekt odpowiada korzyściom z perspektywy społecznej i środowiskowej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby sprawdzić, jak możesz wdrożyć system APS z rozwiązaniami Novacura. Mamy wiele rozwiązań w zakresie usługi integracji ERP, które mogą poprawić wydajność Twojej firmy w produkcji i łańcuchu dostaw.

#Contact