..
KAIVOSALAN OHJELMISTORATKAISUT

HALLITSE KAIVOSTOIMINNAN ELINKAAREN JOKAISTA VAIHETTA ERP-SOVELLUKSILLAMME

Lisää ennustetarkkuutta, vähennä häiriötilanteita, pienennä tonnikohtaisia kustannuksia ja paranna laitoksen käyttöaikaa kymmenillä ERP-järjestelmääsi varten räätälöitävissä olevilla sovelluksilla!

”Novacura Flow:n avulla saimme langattoman ratkaisun, jolla voimme hakea tietoja eri järjestelmistä.”

 

Martin Hjärtström 

Teknisen kehityksen päällikkö Kaunis Iron

RATKAISUMME:

01. Tuota luotettavia tietoja operatiivista suunnittelua varten

Operatiivinen suunnitteluprosessi on tehokas ja tuottaa luotettavia suunnitelmia, kun sillä on käytössään yksityiskohtaisia historiallisia tilastoja ja tuoreeltaan päivitettyjä tietoja käynnissä olevista operaatioista. Novacura Flow auttaa keräämään nämä tiedot toimimalla viestintäporttina kaivoslaitteiden ja liiketoimintajärjestelmien välillä. Se voi hakea tietoja suoraan koneista (OPC-UA:n, PLC:n tai ABB 800xa:n avulla). Novacura Flow kerää myös kaikkien työntekijöiden nykyiset työtilanteet Mobile Work Order -sovelluksen ansiosta.

02.Paranna suunnittelua visuaalisten työkalujen avulla

Novacura Flow tarjoaa kehittyneen visuaalisen käyttöliittymän, jonka avulla voidaan parantaa operatiivista suunnittelukokemusta. Suunnitteluasiantuntija voi vaihtaa eri kaavioita (kuten Gantt-, Kanban- ja kauhakaavio). Ratkaisu voi esittää suunnitelmat eri näkökulmista - koneen, ihmisen tai tuotantopaikan näkökulmasta. Kaikki nämä näkökulmat voidaan näyttää samanaikaisesti, jolloin suunnittelusta tulee erittäin tehokasta.

Toimintasovelluksiin yhdistettävyyden ansiosta suunnitelmat voidaan muuntaa työmääräyksiksi ja synkronoida operaattoreiden käyttämien mobiilisovellusten kanssa.

03. Kaivostoiminnan tehostaminen

Novacura Flow -kaivosratkaisun avulla jokainen kaivosmiehistön jäsen voi olla yhteydessä ratkaisuun "Mobile work order" -sovelluksen ansiosta. Tämän sovelluksen avulla kaikki käyttäjät saavat päivittäiset tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Sovellus voi antaa heille lisätietoja (tehtävän liitteenä olevat lisäasiakirjat). Sovellus voi pakottaa tietynlaiseen tapaan suorittaa tehtävä tarjoamalla suorituksen tarkistuslistan, joka tiimin jäsenen on täytettävä ennen tehtävän viimeistelyä. Sovellus kerää tehtävien tilamuutokset ja välittää ne suoraan johtajille, jotka voivat käyttää niitä toiminnan suunnittelussa. Kaikki toimii myös offline-tilassa.

04. Valvonta reaaliaikaisen tiedon avulla

"Mobile work order" -sovelluksen ja iIOT-yhteyden ansiosta Novacura Flow voi kerätä runsaasti tietoja tehtävien suorittamisesta ja kaikista odottamattomista tilanteista (kuten seisokit tai vahingot).

Nämä tiedot voidaan muuntaa KPI-mittareiksi ja esittää eri kaavioissa Novacura Flow Portal -portaalin avulla. Työntekijät voivat myös nähdä henkilökohtaiset tavoitteensa ja tarkistaa niiden täyttyminen mobiilisovelluksissaan.

05. Painon valvonta jokaisessa vaiheessa

Koska Novacura Flow pystyy luomaan suoran yhteyden iIOT-laitteisiin, koko tuotteen matka kaivoksen läpi voidaan jäljittää tarkasti. Novacura Flow voi käyttää teollisuusvaakoja ja lukea tuotteen painon jokaisessa vaiheessa (eli ennen murskausta ja sen jälkeen). Ratkaisumme voi sitten verrata häviöitä standardiin ja varoittaa operaattoria tai esimiestä, jos häviöt ylittävät hyväksyttävän raja-arvon. Sen ansiosta johtaja voi tunnistaa hävikin tarkan sijainnin ja ryhtyä toimenpiteisiin tehokkuuden lisäämiseksi (tonnikohtaisten kustannusten vähentämiseksi).

06. Integroi kunnossapito

Ratkaisussamme kaikki kaivostoiminnan osa-alueet suunnittelusta logistiikkaan ja kunnossapitotoimintoihin on integroitu. Sen ansiosta huoltohenkilöstö saa käyttöönsä kaikki koneista kerätyt tilastotiedot (kuten paineen, lämpötilan tai kuorma-auton ajokilometrit). He voivat käynnistää uuden ennaltaehkäisevän huoltotoimenpiteen suoraan sovelluksessa, jos jokin parametreistä varoittaa heitä.

Kunnossapitotehtävät näkyvät kunnossapitohenkilöstölle tarkoitetussa mobiilisovelluksessa - he näkevät tehtävien yksityiskohdat, kohteen asiakirjat ja voivat raportoida työn tilasta.

Lisäksi kaikki kunnossapitotoimet (suunnitellut tai tilapäiset) voidaan sisällyttää päivitettyihin tuotantosuunnitelmiin suunnittelumoduulin kautta.

07. B2B-portaalit

Novacura Flow Portal sopii erinomaisesti B2B-portaaleihin. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti viestinnän hallintaan kaivosasiakkaiden ja toimittajien (huolto-alihankkijat, laboratoriot jne.) kanssa. Kolmannet osapuolet voivat käyttää B2B-portaalia uusien myyntitilausten, toimitusten vahvistamiseen, rahoitusselvitysten esittämiseen ja hyväksymiseen sekä laskujen käsittelyyn.

08. Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Kaivostoiminnassa on ratkaisevan tärkeää noudattaa määräyksiä erityisesti turvallisuuden alalla. Kaikkia turvallisuus-, laatu- ja ympäristötarkastuslistoja voidaan hallita tietyssä mobiilisovelluksessa. Tarkastustulokset tallennetaan tietokantaan, ja ne voidaan tarvittaessa tulostaa.

Sovellus voi myös hallinnoida työntekijän sertifikaatin voimassaoloaikaa ja hälyttää automaattisesti, jos tiimin jäsen on menettänyt oikeutensa suorittaa monimutkainen tai vaarallinen tehtävä.

09. Strategisten investointien hallinta

Ratkaisumme voi tukea kaivoksia strategisessa investointisuunnittelussa. Koska tämän ratkaisun kaikki moduulit on integroitu, johtajat saavat käyttöönsä kaikki historiatiedot aina kohteiden käytöstä huoltohistorian kautta porausalueen tehokkuuteen ja toiminnan taloudellisiin kustannuksiin. Yhdistämällä kaikki nämä ulottuvuudet johtajat voivat arvioida suuntauksia ja tehdä oikeita strategisia päätöksiä tosiasioiden perusteella. He voivat esimerkiksi päättää, onko parempi investoida uusiin laitteisiin ja vähentää näin kuukausi kuukaudelta kasvavia ylläpitokustannuksia.

Novacura Flow voi myös auttaa investointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tukemalla budjetointivaihetta, laajuuden määrittelyä, hankkeen edistymisen raportointia, hankkeen rahoitusanalyysiä, toimittajahallintaa ja paljon muuta.

LUETTELO TUETUISTA ALUEISTA:

Alla on yhteenveto alueista, joita kaivosyrityksille suunnattu mobiilisovelluspakettimme tukee:

01:

Toiminnan suunnittelu

 • Kerää tietoa todellisesta suorituskyvystä suoraan koneilta ja mobiileista työmääräyssovelluksista.
 • Visuaalinen suunnittelu moniulotteista näkökulmaa käyttäen
 • Suunnitelmien ja työtilausten integrointi mobiilisovelluksissa - suunnitelmaan perustuvat työtehtävät
 • Integrointi laboratorion kanssa - suora pääsy liitteenä olevaan analyysiin - poraustoiminta aina kustannustehokkaimmalla alueella.

02:

Kaivostoiminta / Rikastus / Laboratorio

 • Mobiilit työmääräykset kaivoksen miehistölle - pääsy tehtävien yksityiskohtiin, tehtävien suorittamisen tarkistuslistat, tehtävien tilan raportointi, aikaraportointi.
 • Miehistönhallinta (tehtävien jakaminen, tehtävien edistymisen seuranta, raportoitujen aikojen tarkistaminen, lomien ajoittaminen, sijaisuudet).
 • Toimintahäiriöiden raportointi
 • Tapahtumien raportointi
 • Tarkka tuotannon seuranta - porauksesta jokaiseen rikastusvaiheeseen
  Mobiilisovellus laboratorioassistentille, joka skannaa porausreiän RFID-tiedon ja tulostaa analyysiviivakoodin.

03:

Automaatio / Teknologia

 • Offline-tila käytettävissä kaikissa mobiilisovelluksissa
 • Teollisuuden IoT (IIoT) -yhteydet - Koneiden ja ERP:n välinen integraatio OPC/UA, PLC, ABB 800xa / Siemens -standardeja käyttäen - todellisen suorituskyvyn ja kunnossapitotilastojen käsittely.
 • Tietokonenäkö
 • Lisätty todellisuus huoltohenkilöstön etätukea varten

04:

Logistiikka

 • Koko materiaali-/tuotevirran seuranta kussakin toimituspisteessä integroimalla IoT-alan vaakoja / RFID:tä
 • Mobiilisovellukset kuorma-autonkuljettajille - GEO-sijainnin seuranta - mahdollisuus seurata tuotevarastoja kussakin toimipisteessä.
 • KPI-mittaristot kuorma-autojen käyttöasteen analysoimiseksi (tonni*km) / logistiikan materiaalihävikin seuraamiseksi.
 • Kuljetussuunnittelu perustuen toimintasuunnitelmaan ja tuotteiden todelliseen määrään tietyissä vaiheissa.

05:

Kunnossapito ja omaisuuden hallinta

 • Kunnossapitotehtävien suunnittelu - Integrointi operatiiviseen suunnitteluun
 • Mobiilit työtilaukset kunnossapitoa varten (ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen kunnossapito) (ml. kohteiden dokumentoinnin hallinta, tarkastusten tarkistuslistat offline-tilan tuki).
 • Työkalujen hallinta / Varaosien hallinta
 • Automaattinen tilastotietojen kerääminen koneista ennaltaehkäisevien tehtävien määrittämiseksi (esim. kuorma-autojen tonnikilometrien perusteella).

06:

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

 • Vaatimustenmukaisuustarkastusten suunnittelu
 • Tarkastuksen suorittaminen mobiililaitteilla offline-ominaisuuksien ja tarkistuslistojen avulla
 • Terveys-, turvallisuus- ja laatuohjeiden sisällyttäminen kaikkiin työprosesseihin (sovellukset).
 • Turvallisuustapahtumien hallinta
 • Turvallisuustodistusten hallinta / käyttöoikeuksien tarkastus
 • Turvallisuusraportointi ja -analyysi
 • Tulostettavien asiakirjojen hallinta

07:

Toiminnan valvonta / Strateginen johtaminen

 • KPI-mittaristot / portaalit - reaaliaikaisesti kerättyihin tietoihin perustuva informaatio.
 • Joukkueen tavoitetaulut
 • Toiminnan tehokkuusanalyysi (kustannukset tonnia kohti, materiaalihävikki jokaisessa vaiheessa, porausalueen tehokkuus jne.).
 • Kunnossapidon tehokkuusanalyysi (MTW, MTTR, kunnossapitokustannukset, MTBM).
 • Omaisuuden käyttöasteen analysointi (seisokkiaika, tonnikilometrit, viat).
 • Turvallisuustapahtumien seuranta

08:

Urakoitsijan hallinnointi

 • B2B-portaali asiakkaille - muodollinen viestintä asiakkaiden kanssa yhden portaaliratkaisun sisällä.
 • Ominaisuudet: kysynnän vahvistus, myyntitilaus käsittely, toimitusten vahvistus, rahoitusselvitykset ja paljon muuta.
 • B2B-portaali huolto- ja laboratorioalan alihankkijoille
 • Ominaisuudet: tehtävien jakaminen, suorituskyvyn raportointi, taloudelliset selvitykset, huoltotilastojen käyttö ja paljon muuta.

09:

Strateginen johtaminen

 • Strategisen analyysin tuki - pääsy historiatietoihin, trendianalyysi.
 • Strategisten hankkeiden suunnittelu - ROI-analyysi
 • Strateginen hankesuunnittelu - laajuus, rahoitus, resurssit, toimittajat, aikataulu jne.
 • Strategisten hankkeiden toteuttaminen - edistymisen valvonta, kustannusten seuranta ja toimittajien hallinta.

OHJELMISTOALUSTAMME:

Raskaalle teollisuudelle optimoitu käyttöliittymä

Sovelluksemme toimivat kehittyneellä ohjelmistoalustalla – Novacura Flow:lla. Yksi tämän alustan tärkeimmistä perustekijöistä on, että se toimii kaikilla laitteilla - viivakoodinlukijoista matkapuhelinten ja tablettien kautta suurilla näytöillä varustettuihin työasemiin.

Mutta me emme ole vain yksi SaaS-ohjelmisto, joka tarjoaa sitä. Olemme optimoineet käyttöliittymämme käyttäjille, jotka työskentelevät vaikeissa olosuhteissa. Toisin sanoen sovelluksemme voivat toimia kentällä ilman Internet-yhteyttä käyttämällä erityistä offline-tilaa.

Process of ERP modification using Novacura Flow, photo by Novacura

Valmis muutoksiin sen low-code ytimen ansiosta!

Jokainen yritys on erilainen kuin toinen. Sinulla saattaa olla erityisiä prosesseja ja tarvitset ainutlaatuisia ominaisuuksia, ja me olemme valmiita siihen! Loimme sovelluksemme kaivostoimintaa varten low-code-alustan pohjalta.

Sovelluksiamme ei ole kovakoodattu, joten asiakkaamme voivat muokata niitä tai kloonata niitä ja luoda muunnelmia. Ja he voivat rakentaa omia sovelluksiaan. Low-code-moottorin ansiosta he voivat luoda sovelluksia piirtämällä ne kuten liiketoimintaprosessin.

Integrointi ERP-järjestelmään. Syvä integraatio!

Low-code-alustamme Novacura Flow ja teollisuussovellukset voivat olla tärkeässä asemassa kaivosyhtiössä. Emme kuitenkaan unohda toiminnanohjausjärjestelmää!

Käsittelemme ERP-järjestelmä ensisijaisena järjestelmänä - kaikki master data, toiminnot ja raportoidut tiedot tallennetaan sinne. Ja kaikki, mitä käyttäjät tekevät Novacurassa, näkyy välittömästi toiminnanohjausjärjestelmässä! Tämä on mahdollista, koska alustallamme on erikoistuneet online-liitännät ERP-järjestelmiin. Novacura Flow on vaihtoehtoinen, mobiili ja tehokas käyttöliittymä ERP-järjestelmällesi. Näin voit helposti ottaa Novacura Flow'n käyttöön muuttamatta ympäröiviä prosesseja, jotka voivat edelleen toimia ERP-ohjelmassasi!

#Contact_form

OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAMME:

Tom Bergman

Ratkaisuasiantuntija

Ole hyvä ja täytä lomake